Polityka prywatności

#

informacje o gromadzeniu przetwarzaniu i ochronie danych osobowych

I. Informacje Ogólne

 1. Niniejszy dokument zawiera niezbędne informacje dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych, których podanie jest wymagane do korzystania z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej Billy Plus, dostępnej na platformach dystrybucji aplikacji mobilnych: Google Play, App Store, Galaxy Store.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników prowadzone jest w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej „RODO".
 3. Użytkownik udostępnia swoje dane osobowe Administratorowi w sposób dobrowolny oraz świadomy – po zapoznaniu się z postanowieniami przedmiotowego dokumentu.

II. Definicje

Aplikacja – Oprogramowanie pod nazwą 'Aplikacja mobilna Billy Plus', umożliwiające korzystanie z Usług świadczonych za pomocą Aplikacji.

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Dostawca – dostawca usług Fajny materiał, którym jest Arkadiusz Wrzos prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fajny Materiał Arkadiusz Wrzos, ul. Władysława Jagiełły 14, 21-150 Kock, NIP: 714-204-96-17, REGON: 369750293, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Użytkowników_._

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Dostawcę za pośrednictwem Aplikacji, w szczególności polegające na umożliwieniu dostępu do Treści oraz Treści Premium.

Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS

Użytkownik – osoba fizyczna mająca dostęp do Urządzenia Mobilnego, na którym możliwe jest zainstalowanie Aplikacji, w celu korzystania z Usług świadczonych za jej pośrednictwem.

Treść – udostępniany Użytkownikom przez Dostawcę za pomocą Aplikacji materiał tekstowy, graficzny lub audiowizualny.

III. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Arkadiusz Wrzos prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fajny Materiał Arkadiusz Wrzos, ul. Władysława Jagiełły 14, 21-150 Kock, NIP: 714-204-96-17, REGON: 369750293.
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: wrzosdev@gmail.com lub poczty tradycyjnej w formie pisemnej pod adresem: ul. Władysława Jagiełły 14, 21-150 Kock

IV. Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

 1. zawarcia i realizowania łączących go z Użytkownikiem umów, w szczególności umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz umowy licencyjnej użytkownika końcowego 'EULA', tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Usług świadczonych przez Aplikację, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 3. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze, w szczególności w zakresie rachunkowości, wystawiania faktur, czy dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje oraz zapewnienia bezpieczeństwa sieci zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 5. wykrywania i zapobiegania nadużyciom – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w ramach Aplikacji, wykrywania zachowań niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym oraz nieprawidłowego korzystania z Aplikacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. analitycznym i funkcjonalnym – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników w ramach Aplikacji oraz sposobu korzystania z niej, a także ich preferencji w celu poprawy funkcjonalności, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 7. w zakresie niezbędnym do ochrony żywotnych interesów Użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO;
 8. wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

IV. Zakres przetwarzanych danych

 1. Administrator, niezależnie od wybranego przez Użytkownika sposobu logowania do Aplikacji, przetwarza niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług następujące dane:

 2. adres e-mail,
 3. imię i nazwisko,
 4. nazwę Użytkownika,
 5. fotografię umieszczoną jako zdjęcie profilowe, która może przedstawiać wizerunek Użytkownika.

 6. W panelu Aplikacji dotyczącym, edycji konta Użytkownika, Użytkownik może również podać swój numer telefonu, celem ułatwienia ewentualnego kontaktu z Administratorem.
 7. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta Użytkownika lub korzystania z Aplikacji.
 8. Administrator dokonuje profilowania gromadzonych i przetwarzanych danych, które polega na zbieraniu danych technicznych dot. logowań Użytkowników do Aplikacji oraz danych niezbędnych do ustalenia aktywności użytkowników w ramach Aplikacji. Profilowanie prowadzone jest w celu dostosowania Treści udostępnianej w Aplikacji do indywidualnych potrzeb Użytkowników. Dostosowywanie Treści do indywidualnych potrzeb użytkowników odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 9. Administrator w ramach funkcjonowania Aplikacji, uzyskuje dostęp do następujących funkcji Urządzenia mobilnego Użytkownika:

 10. dodawanie wydarzeń w kalendarzu,
 11. lokalizacja,
 12. odczyt i modyfikacja zawartości na dysku pamięci.
 13. TO DO

V. Powierzenie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

 1. Dane osobowe powierzane mogą być następującym podmiotom:

 2. serwis hostingowy – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 3. serwis innego typu – w celu …,
 4. biuro księgowe… - w celu wystawiania faktur VAT zgodnie z ustawą o VAT.
 5. operatorom płatności – w celu
 6. podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia biura obsługi klienta,
 7. dostawcom usług IT,
 8. innym podmiotom współpracującym?
 9. Podmiotom państwowym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 11. Niezależnie od powyższych postanowień, dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem z Aplikacji, mogą być przetwarzane przez dostawców platform dystrybucji aplikacji mobilnych.

VI. Prawa Użytkownika w odniesieniu do przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych

 1. Każdy Użytkownik ma swobodny i bezpośredni dostęp do podanych przez siebie danych osobowych w panelu edycji konta w Aplikacji mobilnej. Dane te mogą zostać przez Użytkownika sprostowane lub zaktualizowane.
 2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 Użytkownikowi, w zawiązku z przetwarzaniem przez Administratora jego danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do:

 3. informacji o przetwarzaniu danych osobowych – zgodnie, z którym Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia,
 4. uzyskania kopii przetwarzanych danych – zgodnie, z którym Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora kopię przetwarzanych danych, dotyczących Użytkownika, który zgłasza żądanie,
 5. sprostowania danych – zgodnie, z którym Użytkownik ma prawo żądania by Administrator usunął zaistniałe niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych lub zaktualizował je albo uzupełnił,
 6. usunięcia danych – zgodnie, z którym Użytkownik ma prawo żądać aby Administrator usunął jego dane, które są już niezbędne do zrealizowania celu, dla wypełnienia którego były gromadzone,
 7. ograniczenia przetwarzania – zgodnie, z którym Użytkownik ma prawo żądać od Administratora zaprzestania przetwarzania danych w zakresie innym, niż ten na, który Użytkownik wyraził zgodę,
 8. przenoszenia danych – zgodnie, z którym Użytkownik ma żądać żeby Administrator wydał mu jego dane, w odpowiednim formacie, lub przekazał je innemu podmiotowi o ile pozwalają na to możliwości techniczne,
 9. sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym na profilowanie - zgodnie, z którym Użytkownik ma prawo żądać żeby Administrator zaprzestał przetwarzać dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – zgodnie, z którym Użytkownik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza jakiekolwiek przepisy prawa.

 11. W celu wykonania przez Użytkownika, któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, powinien on skierować do Administratora odpowiedni wniosek, w którym sprecyzowane zostanie żądanie oraz podane zostaną niezbędne informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika. Wnioski mogą być kierowane w formie elektronicznej na adres mailowy: wrzosdev@gmail.com albo korespondencyjnie na adres Administratora. Administrator po zweryfikowaniu zgłoszenia, niezwłocznie zrealizuje żądanie lub udzieli odpowiedzi o przyczynach jego niewykonania.

VII. Okres przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umów zawieranych z Administratorem, nie dłużej niż wynosi okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi oraz Użytkownikowi – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1, okres przetwarzania danych Użytkownika może być dłuższy jeżeli wynika to z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności jeżeli wymagania w tym zakresie wynikają z obowiązków nakładanych przez organy państwowe.

VIII. Dokonanie zmian w Polityce prywatności

 1. Regulacje zawarte w przedmiotowym dokumencie obowiązują od dnia 8 czerwca 2020 r.
 2. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy dokument Polityki prywatności, zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony danych osobowych oraz RODO.
 3. Administratorowi przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności lub jej aktualizowania. O zmianach Polityki prywatności Administrator poinformuje każdego Użytkownika za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej w Aplikacji lub wiadomości e-mail wysłanej na podany przy rejestracji adres, w której udostępni treść zmienionych postanowień.

Spis zawartości

Porozmawiajmy

Fajny Materiał
Arkadiusz Wrzos 

NIP: 7142049617,
REGON: 369750293 
21-150 Kock, ul. Władysława Jagiełły 14 
mBank: 65 1140 2004 0000 3302 7752 8171

Używamy plików cookie, aby zoptymalizować funkcjonalność strony i zapewnić jak najlepsze możliwe wrażenia.
Dowiedz się więcej